چارت سازمانی ( باز شدن همه - بستن همه )
 • شرکت فرآورده های نسوز پارس
  • مدیر مالی : محسن یدی
  • سرپرست روابط عمومي : سید مهدا باقری
  • كارشناس اداري : نسرین جانفدا
  • مدير نگهداري و تعميرات : مهدی شریفی
  • رئيس حسابداري مالي :
  • رئيس حسابداري صنعتي : --- ---
  • مدير توليد : غلامرضا غلامی
  • مدير مهندسي فروش : آرتمیز خزائلی
  • مدیر پژوهشهای کاربردی : محسن امین
  • مدیر سیستمها و اطلاعات مدیریت : حمیدرضا انتظاری
  • رئيس فرم دهي :
  • رئيس آماده سازي نهائي :
  • رئيس آماده سازي مواد :
  • رئيس انبارها : منصور رنجبر
  • رئيس برنامه ريزي توليد : محمدحسین فتوحی
  • رئيس نگهداري و تعميرات ماشين آلات : مهدی شریفی
  • رئيس دفتر فني :
  • رئيس برق و الكترونيك : محمدحسین جعفری
  • رئيس آزمايشگاه :
  • رئيس كنترل كيفي :
  • رئيس تحقيق و توسعه :
  • رئيس فروش داخلي : فرهاد هورشاد
  • مدير بازرگاني :
  • مديرعامل : سیداحمد حیدرپور
  • مسئول دفتر مدير عامل : سیده مینو حیدرپور
  • كارشناس حسابداري :
  • مدير كارخانه :
  • مدیر برنامه ریزی تولید و انبارها :
  • مدیر اداری : سید مهدا باقری
  • واحد مالی