تاریخچه شرکت

شركت فرآورده‌هاي نسوز پارس در تاريخ 02/07/1365 تأسيس و در تاريخ 11/05/1372، شش ماه پس از اتمام عمليات نصب، بهره برداري از واحد شماره يك آن آغاز گرديد. شركت در فاز اول براي توليد ساليانه 50000 تن مواد نسوز قليايي طراحي شده كه اين ظرفيت با بهره برداري از واحد شماره دو در تاريخ 22/07/1382 به 70000 تن در سال شامل 31000 تن انواع آجر و 39000 تن انواع جرم و مواد ويژه افزايش يافت.
شركت فرآورده‌هاي نسوز پارس در تاريخ 11/04/1378 در سازمان بورس اوراق بهادار پذيرفته شده و در حال حاضر داراي 298 نفر پرسنل در قالب واحدهاي منابع انساني و مالي، بازرگاني ، مهندسي فروش، برنامه‌ريزي توليد و انبارها، توليد، نگهداري و تعميرات و پژوهش‌هاي كاربردي مي‌باشد.


موضوع فعاليت شركت :
توليد انواع فرآورده هاي بي شكل و با شكل نسوز و فروش در داخل و صادرات آن