مزيت هاي رقابتي
  • بزرگترين توليدکننده فرآورده هاي ديرگداز قليايي در كشور
  • جزء سه مركز تحقيق و توسعه ممتاز دركشور برگزيده از انجمن مراكز تحقيق و توسعه وزارت معادن و فلزات
  • پيشگام در توسعه رابطه صنعت و دانشگاه