آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت فراورده هاي نسوز پارس ( سهامي عام ) به شماره ثبت 52908 دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت در راس ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 30/01/1395 در محل یزد- هتل صفائیه - سالن نظامیه برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

  19 فروردین 1395