اعضای هیات مدیره

        اعضای هیات مدیره

نام عضو حقیقی یا حقوق

سمت

موظف/غیرموظف

مدرک تحصیلی

سیداحمد حیدرپوریزدی

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

موظف

لیسانس زمین شناسی

طیبه حدادطزرجانی

رئیس هیئت مدیره

غیر موظف

لیسانس حسابداری

آرتمیز خزائلی

عضو هیئت مدیره

موظف

فوق لیسانس مهندسی مواد

شاپور غیاسوند

عضو هیئت مدیره

موظف

-

شرکت راهکار جرگه ایرانیان

عضو هیئت مدیره

غیر موظف

-

 

 تاریخ ثبت : 18 تیر 1399
  آخرین به روزرسانی : 21 آبان 1402
 
 8275