اعضای هیات مدیره

        اعضای هیات مدیره

نام عضو حقیقی یا حقوق

سمت

موظف/غیرموظف

مدرک تحصیلی

سیداحمد حیدرپوریزدی

نایب رئیس هیئت مدیره

موظف

لیسانس زمین شناسی

طیبه حدادطزرجانی

عضو هیئت مدیره

غیر موظف

لیسانس حسابداری

آرتمیز خزائلی

رئیس هیئت مدیره

موظف

لیسانس مهندسی مواد

شاپور غیاسوند

عضو هیئت مدیره

موظف

-

محمدحسین سعادت جو

عضو هیئت مدیره

غیر موظف

لیسانس راه و ساختمان

 

 تاریخ ثبت : 18 تیر 1399
  آخرین به روزرسانی : 16 فروردین 1400
 
 5645