صنعت فولاد

PARSICOAT 90MH

جرمهای ماله کشی

PARSICOAT 80SP

جرمهای ماله کشی

PARSICOAT 80MH

جرمهای ماله کشی

PARSICOAT 80

جرمهای ماله کشی

PARSICOAT 80S

جرمهای ماله کشی

PARSIFILL 85

ملات ها

PARSIMOR 97A

ملات ها

PARSIFILL 91

ملات ها

PARSIMOR 55H

ملات ها

PARSIGUN 90

جرمهای پاشیدنی

PARSIRAM 90H

جرمهای ریختنی گرم

PARSIRAM 85H

جرمهای ریختنی گرم

PARSIRAM IF(II)

جرمهای کوبیدنی

PARSIRAM IF

جرمهای کوبیدنی

PARSIRAM 90P

جرمهای کوبیدنی

PARSIRAM 90N

جرمهای کوبیدنی

PARSIRAM 90C

جرمهای کوبیدنی

PARSIRAM 85C

جرمهای کوبیدنی

PARSICAST 97Al

جرمهای ریختنی آلومینایی

PARSICAST 80Al

جرمهای ریختنی آلومینایی

PARSICAST 95Al

جرمهای ریختنی آلومینایی

PARSICAST 60Al

جرمهای ریختنی آلومینایی

PARSICAST 50H

جرمهای ریختنی آلومینایی

PARSICAST 70Al

جرمهای ریختنی آلومینایی

PARSICAST 45Al

جرمهای ریختنی آلومینایی

PARSICAST 60Al

جرمهای ریختنی آلومینایی

PARSIMAG 12

آجرهای منیزیا کربنی

PARSIMAG 8

آجرهای منیزیا کربنی

PARSIMAG 7

آجرهای منیزیا کربنی

PARSIMAG 6

آجرهای منیزیا کربنی

PARSITAK 70DLZ

آجرهای منیزیا-کرومیتی

PARSITAK 55R

آجر های منیزیا-کرومیتی

PARSIGATE MDT

آجرهای منیزیایی

PARSITAL 98SD

آجرهای منیزیایی

PARSITAL 98RT

آجرهای منیزیایی

PARSITAL 98DT

آجرهای منیزیایی

PARSITAL 98DL

آجرهای منیزیایی

PARSITAL 98D

آجرهای منیزیایی

PARSITAL 98CT

آجرهای منیزیایی

PARSICAST 50Al

جرمهای ریختنی آلومینایی

جرمهای ریختنی قلیایی

جرمهای ریختنی

PARSITAL 95S

آجرهای منیزیایی

PARSITAL 90S

آجرهای منیزیایی