حضور نسوز پارس در نمايشگاه صنعت سيمان و صنايع مرتبط

حضور نسوز پارس در نمايشگاه صنعت سيمان و صنايع مرتبط

همزمان با بزرگداشت هفتاد و هفتمين سالروز صنعت سيمان، نمايشگاه صنعت سيمان و صنايع مرتبط در تهران و در تاريخ هاي 25 و 26 ديماه 89 برگزار گرديد كه شركت فرآورده هاي نسوز پارس در اين نمايشگاه حضوري پررنگ و چشمگير داشت.

  16 آذر 1390