توسعه مدل مديريت دانش در شركت فرآورده هاي نسوز پارس

توسعه مدل مديريت دانش در شركت فرآورده هاي نسوز پارس

به منظور بهره مندي بهينه از تجربيات و دانش كاركنان شركت فرآورده هاي نسوز پارس از سوي واحد سيستم ها نسبت به توسعه رويكرد و پياده سازي فرايند مديريت دانش در سطح شركت اقدام گرديد..

 در اين فرايند كاركنان با تكميل برگ ارائه دانش/ تجربه در زمينه هاي

  • طراحي و توليد محصول
  • انبارها، بازرگاني، بازاريابي و فروش
  • مالي و اقتصادي
  • نگهداري و تعميرات
  • ايمني، بهداشت و زيست محيطي
  • سيستم ها و ابزارهاي مديريتي
  • فن آوري اطلاعات

 

و پس از تصويب مدير واحد به دبيرخانه مديريت دانش تحويل و رسيد دريافت مي دارند. دبيرخانه پس از ثبت و نگهداري و آشكارسازي دانش و تجربيات اكتسابي، در قالب شناسنامه دانش با مشخصات دانشكاران  به صورت الكترونيكي در دسترس افراد مجاز و ذيربط قرار مي دهد.

کد خبر: 41
  تاریخ خبر : 16 آذر 1390
 3053
  دیدگاه کاربران