سمينار آموزشي آشنايي با آسيب هاي اجتماعي در نسوز پارس

سمينار آموزشي آشنايي با آسيب هاي اجتماعي در نسوز پارس

سمينار آموزشي آشنايي با آسيب هاي اجتماعي روز شنبه مورخ 19/09/90 از ساعت 13:15 لغايت 15 در ..

محل سالن كنفرانس شركت برگزار  شد.

در اين سمينار آموزشي بيش از 170 نفر از كاركنان با مباحث مرتبط با آسيب هاي اجتماعي آشنا گرديدند.

کد خبر: 45
  تاریخ خبر : 16 آذر 1390
 2990
  دیدگاه کاربران