آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

.

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
 


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 08:00 روز دوشنبه مورخ 1394/05/19 درمحل يزد- هتل صفاييه -سالن نظاميه برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :
 
 
 
 
 
 
 

توضیحات:

کد خبر: 49
  تاریخ خبر : 8 مرداد 1394
 5049
  دیدگاه کاربران