برگزاري سمينار آموزشي مديريت رفتار سازماني در نسوز پارس

برگزاري سمينار آموزشي مديريت رفتار سازماني در نسوز پارس

سمينار آموزشي مديريت رفتار سازماني در نسوز پارس برگزار گرديد.

در راستاي اجراي برنامه هاي آموزشي شركت مطابق با تقويم آموزشي سال 1390  ،سمينار آموزشي مديريت رفتار سازماني براي رده هاي سازماني مديران،روسا و كارشناسان در روز دوشنبه مورخ30/08/9برگزار گرديد.

کد خبر: 7
  تاریخ خبر : 5 آذر 1390
 2884
  دیدگاه کاربران