كسب افتخاري ديگر در مجتمع فولاد آلياژي ايران

كسب افتخاري ديگر در مجتمع فولاد آلياژي ايران

در ادامه افتخارات كسب شده در راستاي ارتقاء عمر كاري پاتيل هاي مجتمع فولاد آلياژي ايران ، نسوز پارس توانست در ديماه سال جاري ركورد 96 ذوب را در پاتيل شماره 7 مجتمع مذكور كسب نمايد..

 اين در حالي است كه در آغاز فعاليت اين شركت در مجتمع بعنوان پيمانكار تامين و نصب مواد نسوز پاتيل در تير ماه سال 1385 اين ركورد حدود 35 ذوب بوده و طي 5 سال فعاليت اين شركت با انجام كارشناسي و تعامل واحدهاي مختلف از جملهمهندسي فروش ، تحقيقات ، و توليد بعنوان سه اهرم و با اصلاح شرايط اپراتوري و آموزش صحيح پرسنل اين ركورد به حدود 5/2 برابر افزايش يافت و مصرف مواد نسوز پاتيل از حدود كيلو گرم در تيرماه 85 ، هم اكنون در عددي حدود كيلو گرم نسوز بازاي تن مذاب توليدي قرار گرفته است.

بر اين اساس و با توجه به افتخارات كسب شده كه در سايه همكاري هاي نزديك دو مجموعه نسوز پارس و فولاد آلياژي ايران بدست آمد، پيام تبريكي از سوي مديريت محترم عامل شركت فرآورده هاي نسوز پارس به آقاي مهندس فقيه خراساني مديريت محترم عامل مجتمع فولاد آلياژي ايران ارسال گرديد كه بعنوان برگ زرين ديگري در سوابق همكاري دو مجموعه ثبت گرديد.

شايان ذكر است با تمهيدات در نظر گرفته شده ، كسب ركورد 100 ذوب دربرنامه كار اين شركت قرار دارد و انشا... در  آينده اي نزديك محقق خواهد گرديد.

کد خبر: 27
  تاریخ خبر : 16 آذر 1390
 5814