• تهران، میدان ونک، خیابان ونک، پلاک 112، ساختمان آئینه ونک، طبقه 7، واحد 701
  • 3- 88786692 (021)
  • info@pars-ref.ir

PARSILUM 45

آجرهای آلومینایی

PARSILUM 40

آجرهای آلومینایی

PARSILUM 80(II)

آجرهای آلومینایی

PARSILUM 80(I)

آجرهای آلومینایی

PARSILUM 80SP

آجرهای آلومینایی

PARSILUM 80P

آجرهای آلومینایی

PARSILUM 75

آجرهای آلومینایی

PARSIMAG 14 AFD

آجرهای آلومینایی

PARSIMAG 12

آجرهای منیزیا کربنی

PARSIMAG 10

آجرهای آلومینایی

PARSIMAG 8

آجرهای منیزیا کربنی

PARSIMAG 7

آجرهای منیزیا کربنی

PARSIMAG 6

آجرهای منیزیا کربنی

PARSINEL 95

آجرهای منیزیا-اسپینل

PARSINEL 90

آجرهای منیزیا-اسپینل

PARSINEL 85

آجرهای منیزیا-اسپینل

PARSINEL 80

آجرهای منیزیا-اسپینل

PARSITAK 80ES

آجرهای منیزیا-کرومیتی

PARSITAK 80ED

آجرهای منیزیا-کرومیتی

PARSITAK 80S

آجر های منیزیا-کرومیتی

PARSITAK 80D

آجر های منیزیا-کرومیتی

PARSITAK 70DLZ

آجرهای منیزیا-کرومیتی

PARSITAK 70DF

آجر های منیزیا-کرومیتی

PARSITAK 70DL

آجر های منیزیا-کرومیتی

PARSITAK 70DR

آجر های منیزیا-کرومیتی

PARSITAK 70S

آجر های منیزیا-کرومیتی

PARSITAK R60

آجرهای منیزیا-کرومیتی

PARSITAK 55R

آجر های منیزیا-کرومیتی

PARSITAK 50CR

آجرهای منیزیا-کرومیتی

PARSIGATE MDT

آجرهای منیزیایی

PARSITAL 98SD

آجرهای منیزیایی

PARSITAL 98RT

آجرهای منیزیایی

PARSITAL 98DT

آجرهای منیزیایی

PARSITAL 98DL

آجرهای منیزیایی

PARSITAL 98D

آجرهای منیزیایی

PARSITAL 98CT

آجرهای منیزیایی

PARSILUMAG 7

آجرهای آلومینایی

PARSILUM 70SP

آجرهای آلومینایی

PARSIC N21

آجرهای سیلیکون کاربایدی باند نیتریدی

PARSIMUL

آجرهای مولایت کوراندومی

PARSILUM 70

آجرهای آلومینایی

PARSILUMAG 5

آجرهای آلومینایی

PARSIMAG 5

آجرهای آلومینایی

PARSINEL 60

آجرهای منیزیا-اسپینل

PARSITAK 45CR

آجر های منیزیا-کرومیتی

PARSITAL 95S

آجرهای منیزیایی

PARSITAL 90S

آجرهای منیزیایی