كسب ركوردهاي جديد در كوره هاي صنايع مس

كسب ركوردهاي جديد در كوره هاي صنايع مس

محصولات نسوز پارس در كوره هاي آند و ريورب موفق به كسب ركوردهاي جديدي گرديد.

 شركت صنايع مس ايران با استفاده از محصولات نسوز پارس در كوره هاي آند و ريورب موفق به كسب ركوردهاي جديدي گرديد.

اين ركوردها كه در كوره آند قريب به 400 ذوب و در سقف كوره ريورب به بيش از 24 ماه كاركرد رسيده است براي نخستين بار و در پي جايگزيني نسوزهاي ايراني و استفاده از محصولات پارس و در نتيجه همت و تلاش مضاعف كاركنان نسوز پارس ميسر گرديد.

کد خبر: 19
  تاریخ خبر : 16 آذر 1390
 2823