تقدير از نسوز پارس و دريافت CERTIFICATE رسمي از شركت سيمان ساروج بوشهر

تقدير از نسوز پارس و دريافت CERTIFICATE رسمي از شركت سيمان ساروج بوشهر

در پي كاركرد قابل توجه آجرهاي پارسينل 80 ، نسوز پارس مورد تقدير و موفق به دريافت CERTIFICATE رسمي از شركت سيمان ساروج بوشهر شد

شركت فرآورده هاي نسوز پارس در پي كاركرد قابل توجه آجرهاي پارسينل 80  در مناطق پخت و ترانزيشن (بيش از 12 ماه كاركرد) مورد تقدير قرار گرفت و نسوز پارس موفق به دريافتCERTIFICATE  رسمي از شركت سيمان ساروج بوشهر گرديد

کد خبر: 35
  تاریخ خبر : 16 آذر 1390
 3112