كسب ركورد 2202 ذوب در کنورتر ذوب آهن اصفهان

كسب ركورد 2202 ذوب در کنورتر ذوب آهن اصفهان

نسوز پارس توانست ركورد 2202 ذوب در كنورتر ذوب آهن اصفهان را ثبت نمايد..

 بار دیگر کارنامه زرین نسوز پارس مزین به ثبت رکوردی جدید در اجرای پروژه های ارتقای بهره وری گردید.

کسب رکورد 2202 ذوب کنورتر ذوب آهن اصفهان، آن هم در میدان رقابت جدی و تنگاتنگ شرکت های بنام خارجی، بنام پارس ثبت گردید. اين در حالي است كه ركورد كسب شده توسط شركت فرآورده هاي نسوز پارس به ميزان 30% از ركورد ثبت شده توسط شركت هاي بنام خارجي بالاتر مي باشد و حتي اين ركورد ميتوانست در شرايطي بالاتر از اين هم باشد.                                                                                                                         

کد خبر: 37
  تاریخ خبر : 16 آذر 1390
 3035